Saturday, 2 May 2015

Ja-sägare

Av någon anledning som mitt 2015-års jag inte helt förstår, tyckte mitt 2008-års jag att detta var så viktigt att jag gjorde ett bokmärke av det. Allt är en del av vägen från då till nu, från där till här.

Ja-sägare
- ser världen som en scen
- lever ut libidösa begär
- tillåter inre impulser komma till direkt uttryck
- söker och påverkas snabbt av inre stimuli
- stimulans och accepterande
- har en genomgripande bredvillighet att reagera bejakande
- underkastar sig villigt inre och yttre krafter som kräver att få komma till uttryck
- är villig att låta sig påverkas av impulsiva och miljöbetingade krafter 
- undviker eller motarbetar integrerad kontroll av impulser
- uttrycker sig fritt och snabbt
- har få sekundärprocesser som ett filter mellan underliggande önskan och öppen beteendemässig respons
- åtror och söker aktivt känslomässig spänning i sin miljö
- skapar yttre stimuli för emotionalism, nyheter, rörelse, förändring, äventyr.

Jag minns att denna lista gjorde ett stort intryck på mig och att boken om improvisationsteater som jag tror att det kommer ur, har haft stort inflytande på förändringar jag har gjort och förändringar som jag har accepterat att de har skett, sedan dess.

No comments:

Post a Comment